fbpx

Przepisy prawa związane z Konwencją Waszyngtońską (CITES)

PRAWO POLSKIE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 92, poz. 880, z późn. zm.) - tekst ujednolicony

PRAWO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2010 z dnia 22 lipca 2010 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi - obowiązuje od 15 sierpnia 2010 r.