fbpx

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jan Sojka

Jindřichova 2084/13, Žabovřesky, 616 00 Brno, CZ
oraz miejsce prowadzenia działalności i adres dostawy Zahradní 15, 783 35 Horka nad Moravou, CZ
ID: ID: 73162086, CZ7608195408, „Spółka” lub „Spółka”, jako administrator danych osobowych, informuje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, w tym w zakresie praw podmiotu danych odnoszących się do przetwarzania swoich firmach danych osobowych.

Firma handlowa obsługuje danych osobowych zgodnie z prawem Unii Europejskiej, w szczególności w związku z tym, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46 / WE z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, zwana zgodnie z umowami międzynarodowymi obowiązującymi w Republice czeskiej, w szczególności w związku z tym, zgodnie z Konwencją o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych nr. 108, opublikowanych pod nr. 115/2001 Sb. m. s., oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego, która jest szczególnie Ustawa nr. 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami ( „Polityka prywatności”).

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych:

Firma handlowa obsługuje tylko dokładne dane osobiste nabyte zgodnie z polityką prywatności i te przedsiębiorstwa handlowego Dane osobowe gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla określonego celu, w następującym zakresie w czasie trwania umowy, a następnie przez trzy lata po jej zakończeniu lub dla jednego rok, chyba że umowa zostanie zawarta.

Podstawowe cele przetwarzania danych osobowych Firma:

realizacja umowy kupna i świadczenie usług;

cele rachunkowe i podatkowe;

odzyskiwanie należności;

wywiązanie się z obowiązku prawnego;

marketing bezpośredni (kampanie informacyjne i produktowe) Firmy biznesowe;

zarządzanie kontem klienta.

Zakres przetwarzania danych osobowych przez Firmę Handlową Spółki:

Firma przetwarza dane osobowe w następującym zakresie:

dane identyfikacyjne: tytuł, imię, nazwisko, data urodzenia;

dane adresowe: stały adres, miejsce zamieszkania, adres dostawy lub inny adres kontaktowy, adres punktu dostawy, numer telefonu, adres e-mail;

inne dane osobowe: informacje o płatnościach klientów, numer konta klienta.

Źródła danych osobowych:

Firma biznesowa uzyskuje dane osobowe w szczególności od osoby, której dane dotyczą, w trakcie negocjacji umowy. Dostarczenie danych osobowych ułatwi wzajemną komunikację między osobą, której dane dotyczą, a Firmą Biznesową, a także znacznie bardziej efektywne świadczenie usług.

W celu poprawy jakości usług, obiektywności, widoczności i bezpieczeństwa firma biznesowa monitoruje i rejestruje komunikację z osobami, których dane dotyczą (w szczególności rozmowy telefoniczne z klientami). Osoba, której dane dotyczą, jest z wyprzedzeniem informowana o tym fakcie i ma prawo do jej odrzucenia.

Firma handlowa automatycznie zbiera informacje o użytkownikach swojej stronie www.novaexota.pl, w trakcie standardowych operacji serwerowych firmy (np. adres IP komputera użytkownika), a także korzystanie z plików cookie (małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika , a serwer może rozpoznać użytkownika, który odwiedził go wcześniej, a następnie zarejestrować jego zachowanie i, na przykład, dostosować projekt i zawartość lub lepiej ukierunkowane kampanie reklamowe). Pliki cookie nie są programami mogącymi uszkodzić komputer użytkownika. Większość przeglądarek oferuje opcję nieakceptowania plików cookie – ale sklep e-commerce nie działa poprawnie bez włączonej obsługi plików cookie.

Przetwórcy i odbiorcy:

Dane osobowe mogą być dostarczenie wyżej wymienionych celów, oprócz spółki obrotu oraz swoich pracowników również zrealizowane do aktywnego procesory Usługodawca na podstawie umów na przetwarzanie danych osobowych zawartych zgodnie z polityką prywatności.

Aktualna lista programistów

Firma biznesowa obsługuje dane osobowe ręcznie i automatycznie. Ochrona danych osobowych jest technicznie i organizacyjnie zabezpieczona przez Firmę Biznesową zgodnie z ZOOU. To samo bezpieczeństwo wymaga firmy biznesowej, a także procesorów danych osobowych.

Przedsiębiorstwo handlowe informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim, które mają prawo żądać przekazania danych osobowych na wniosek prawny. Firma handlowa z innymi dane osobowe swoich klientów nie przejdzie, chyba że jest to przewoźników kontraktowych, którzy zapewniają transport towarów do klienta (są przekazywane informacje na temat imienia, nazwiska i adresu dostawy.) – np Czech Post, DHL, PPL etc.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych, w celu przerobu zakresu danych osobowych lub kategorie danych osobowych, które są przetwarzane, źródła informacji osobistych o charakterze automatycznego przetwarzania, procesory o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych .

Przedsiębiorstwo handlowe zapewnia ujawnienie wymaganych informacji bez zbędnej zwłoki, w przypadku uzasadnionego zwrotu nieprzekraczającego kosztów niezbędnych do dostarczenia takich informacji.

W przypadku, gdy osoba, której dane stwierdzi czy wierzy, że spółka handlowa lub procesor umowna firmą handlową firma przetwarza dane osobowe, które są niezgodne z ochroną życia prywatnego i osobistego podmiotu danych lub niezgodne z prawem, której dane dotyczą, ma prawo:

zwrócić się do firmy handlowej lub jej wykonawcy o wyjaśnienia;

zażądać od Firmy Biznesowej lub jej kontraktowego procesora wyeliminowania powstałej sytuacji; w szczególności podmiot danych ma prawo żądać zablokowania, poprawienia, uzupełnienia lub zniszczenia danych osobowych.

Firma biznesowa zawsze informuje podmiot danych o przetwarzaniu jego wniosku bez zbędnej zwłoki. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo w każdej chwili skierować swoją skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozporządzenie w sprawie GDPR

Firma handlowa niniejszym pragnie poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych; dalej jako „PKBR”), które będzie bezpośrednio stosowane w kontekście prawa czeskiego. W związku z tym niniejsze Informacje dotyczące prywatności zostaną zaktualizowane w celu pełnego odzwierciedlenia w dniu 25 maja 2018 r. Nowego oświadczenia o ochronie prywatności w ramach GDPR.

Definicje użytych pojęć:

dane osobowe – dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące wyznaczonego lub możliwego do zidentyfikowania podmiotu danych; osoba, której dane dotyczą, została uznana za zdeterminowaną lub możliwą do ustalenia, jeżeli osoba, której dane dotyczą, może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio;

podmiot danych – podmiotem danych jest osoba, której dane osobowe dotyczą;

administrator – administratorem jest każda jednostka, która określa cel i środki przetwarzania danych osobowych, procesów i jest za to odpowiedzialna;

procesor – podmiotem prawnym jest każdy podmiot, który na mocy specjalnego prawa lub upoważnienia administratora przetwarza dane osobowe na mocy niniejszego Aktu;

odbiorca – odbiorcą jest każdy podmiot, któremu udostępniono dane osobowe;

Klient – Klient jest osobą prawną lub fizyczną, z którą Spółka handlowa ma stosunek umowny;

przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych jest dowolną operacją lub systemem operacji, które administrator lub podmiot przetwarzający systematycznie wykonuje z danymi osobowymi za pomocą zautomatyzowanych lub innych środków; przetwarzanie danych osobowych, oznacza w szczególności zbiór pamięci, na nośnikach danych, ujawnienia, modyfikacje lub zmiany, odzyskiwanie, stosowania, przesyłową, publikacji, przechowywania, wymiany, sortowania lub kombinacja blokowania i likwidacja